คุณวุฒิตามมาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา
สาขาวิชา (ISCED) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558


ระดับมหาวิทยาลัย


ChartJs

 

ระดับคณะ


ChartJs

 

ค้นหาข้อมูล


  • คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรทั้งหมด 14 หลักสูตร จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 71 คน
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรทั้งหมด 9 หลักสูตร จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 45 คน
  • คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 40 คน
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 30 คน
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 54 คน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด มีหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 30 คน
  • จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 54 หลักสูตร
    จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 273 คน