" "

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) 

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ 

 

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้เช้าชม 229

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

รับสมัครอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programed Assessment Version 3.0

 

สอบถามเพิ่มเติม 

 คุณสุนันท์ แหวนประดับ เบอร์ติดต่อ 087-422-4599

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้เช้าชม 547

รับสมัครอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programed Assessment Version 3.0
มีต่อ

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) 

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ 

 

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้เช้าชม 229

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2018 ผู้เช้าชม 1,861

นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14

มีต่อ


มีต่อ


 


ปฏิทินกิจกรรม

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ขึ้นทะเบียนสกอ)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ไม่ขึ้นทะเบียนสกอ)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร
เพื่อเผยแพร่หลักสูตร(TQR)
 การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร(QA.KM.)
 
    ISCED KPRU
คุณวุฒิตามเกณฑ์มาตราฐาน ISCED(2013)
 
    แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
"Integrity & Transparency Assessment"
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ITA)
   งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
BestPactice