" "
เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคะแนนการสอบ O-net ในรายวิชาภาษาไทยให้เพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูลิลลี่ ....อ่านต่อ

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้เช้าชม 495

เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา...

ประธานกล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 มีรายละเอียด ดังนี้ อ่านต่อ...

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2019 ผู้เช้าชม 559

คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา...

มีต่อ


 


ปฏิทินกิจกรรม

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ขึ้นทะเบียนสกอ)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ไม่ขึ้นทะเบียนสกอ)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร
เพื่อเผยแพร่หลักสูตร(TQR)
 การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร(QA.KM.)
 
    ISCED KPRU
คุณวุฒิตามเกณฑ์มาตราฐาน ISCED(2013)
 
    แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
"Integrity & Transparency Assessment"
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ITA)
   งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
BestPactice