​​​กิจกรรมติววิชาภาษาไทย  ป. 6  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต  ๒

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 08-12-2017 ผู้ชม 430

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ...

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้ชม 589

กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

บุคลากรประจำสำนัก

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2017 ผู้ชม 1,121

บุคลากรประจำสำนัก

โครงสร้างสำนักประกันฯ

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2017 ผู้ชม 831

โครงสร้างสำนักประกันฯ

ติดต่อ

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2017 ผู้ชม 649

ติดต่อ

ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 13-09-2017 ผู้ชม 3,052

ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ 11-09-2017 ผู้ชม 1,246

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 14) โดย...  

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System

เผยแพร่เมื่อ 13-08-2017 ผู้ชม 1,097

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System ในวันที่ 5 และ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.  โดย...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System