select * from ap_gallery where id='35' and code='2017.12.27'
select * from ap_users where user='admin'

ค่ายติว O-net วิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2017 ผู้เข้าชม 65

Tags : ​​​กิจกรรมติววิชาภาษาไทย ป. 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ