select * from ap_gallery where id='35' and code='2017.12.27'
select * from ap_users where user='admin'

ค่ายติว O-net วิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2017 ผู้เข้าชม 105

Tags : ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อ ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา