Tags : ​​​กิจกรรมติววิชาภาษาไทย ป. 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อเผยเเพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา