Tags : นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) บุคลากรภายใน คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1