เผยแพร่เมื่อ 21-04-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : โครงสร้างสำนักประกันฯ โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา