เผยแพร่เมื่อ 24-06-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2 โครงการนำเสนอนวัตกรรม (Innovation)/แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปี 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อเผยเเพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา