select * from ap_gallery where id='46' and code='2018.02.04mth2'
select * from ap_users where user='admin'

ค่ายคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาที่ 3 กำแพงเพชรเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เข้าชม 92

Tags : สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 บุคลากรประจำสำนัก รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน