select * from ap_gallery where id='46' and code='2018.02.04mth2'
select * from ap_users where user='admin'

ค่ายคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาที่ 3 กำแพงเพชรเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เข้าชม 77

Tags : คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงสร้างสำนักประกันฯ นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2 โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)