select * from ap_gallery where id='48' and code='2018.02.05sci2'
select * from ap_users where user='admin'

ค่ายวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาที่ 3 กำแพงเพชรเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เข้าชม 64

Tags : บุคลากรประจำสำนัก โครงสร้างสำนักประกันฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557