Tags : ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) บุคลากรภายนอก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มคอ.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม