Tags : บุคลากรประจำสำนัก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้จากประสบการณ์และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตราฐาน ISO 9001 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา