select * from ap_gallery where id='56' and code='2018.05.24'
select * from ap_users where user='admin'

Tags : ​​​กิจกรรมติววิชาภาษาไทย ป. 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ติดต่อ คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)