เผยแพร่เมื่อ 21-04-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้จากประสบการณ์และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตราฐาน ISO 9001 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อเผยเเพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560