เผยแพร่เมื่อ 24-06-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการนำเสนอนวัตกรรม (Innovation)/แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปี 2562 ติดต่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System