เผยแพร่เมื่อ 21-04-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560