select * from ap_gallery where id='52' and code='kpp12018.02.28'
select * from ap_users where user='admin'

Tags : กิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต2 กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต 2 คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ