Tags : ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้จากประสบการณ์และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตราฐาน ISO 9001 กิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561