select * from ap_gallery where id='52' and code='kpp12018.02.28'
select * from ap_users where user='admin'

Tags : ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โครงสร้างสำนักประกันฯ กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560