ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559

เผยแพร่เมื่อ 02-11-2016 ผู้เข้าชม 76

ภาพที่ 1. ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559

ภาพที่ 2. ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559

ภาพที่ 3. ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559

ภาพที่ 4. ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559


ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2016 ผู้เข้าชม 77

ภาพที่ 1. ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 2. ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 3. ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 4. ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เผยแพร่เมื่อ 31-10-2016 ผู้เข้าชม 81

ภาพที่ 1. 	ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพที่ 2. 	ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพที่ 3. 	ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพที่ 4. 	ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 15-10-2016 ผู้เข้าชม 100

ภาพที่ 1. ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 2. ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 3. ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 4. ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1


ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 14-10-2016 ผู้เข้าชม 82

ภาพที่ 1. ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 2. ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 3. ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 4. ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา