ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 71

ภาพที่ 1. ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 2. ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 3. ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 4. ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6


อบรมเชิงปฏิบัติงานระบบบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 60

ภาพที่ 1. อบรมเชิงปฏิบัติงานระบบบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

ภาพที่ 2. อบรมเชิงปฏิบัติงานระบบบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

ภาพที่ 3. อบรมเชิงปฏิบัติงานระบบบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

ภาพที่ 4. อบรมเชิงปฏิบัติงานระบบบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน


กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 129

ภาพที่ 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาสังคม

ภาพที่ 2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาสังคม

ภาพที่ 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาสังคม

ภาพที่ 4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาสังคม


กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 77

ภาพที่ 1. 	กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาภาษาไทย

ภาพที่ 2. 	กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาภาษาไทย

ภาพที่ 3. 	กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาภาษาไทย

ภาพที่ 4. 	กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาภาษาไทย


ประชุมสำนักประกันคุณภาพ (reprofile)

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2017 ผู้เข้าชม 64

ภาพที่ 1. ประชุมสำนักประกันคุณภาพ (reprofile)

ภาพที่ 2. ประชุมสำนักประกันคุณภาพ (reprofile)

ภาพที่ 3. ประชุมสำนักประกันคุณภาพ (reprofile)

ภาพที่ 4. ประชุมสำนักประกันคุณภาพ (reprofile)


กำกับติดตามหลักสูตรหลังตรวจประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2017 ผู้เข้าชม 60

ภาพที่ 1. กำกับติดตามหลักสูตรหลังตรวจประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 2. กำกับติดตามหลักสูตรหลังตรวจประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 3. กำกับติดตามหลักสูตรหลังตรวจประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 4. กำกับติดตามหลักสูตรหลังตรวจประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง ภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2017 ผู้เข้าชม 91

ภาพที่ 1. โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง ภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 2. โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง ภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 3. โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง ภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 4. โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง ภาษาอังกฤษ


ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559

เผยแพร่เมื่อ 02-11-2016 ผู้เข้าชม 59

ภาพที่ 1. ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559

ภาพที่ 2. ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559

ภาพที่ 3. ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559

ภาพที่ 4. ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559


ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2016 ผู้เข้าชม 60

ภาพที่ 1. ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 2. ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 3. ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 4. ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เผยแพร่เมื่อ 31-10-2016 ผู้เข้าชม 62

ภาพที่ 1. 	ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพที่ 2. 	ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพที่ 3. 	ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพที่ 4. 	ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย