“การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร”

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2019 ผู้ชม 551

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดโครงการอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร” ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.40 น. ณ ห้องประชุมรัตนอาภา วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะอนุกรรรมการด้ํานมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารหลักสูตร มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)

เอกสารประกอบ