ขอเชิญ อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ร่วมกัน Vote คำขวัญ "กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ทนต่อการทุจริต"

 

  

ความหมายตราสัญลักษณ์

ออกแบบเป็นเครื่องหมายถูก วางเรียงกันเป็นวงกลมทำให้เกิดเป็นเครื่องหมายบวก (+) ขึ้นตรงกลางสัญลักษณ์ บริเวณตรงหัวของเครื่องหมายถูกมีสัญลักษณ์ที่แทนตัวบุคคลที่กำลังยืนยกมืออยู่ ตราสัญลักษณ์นี้จึงหมายถึง บุคคลต้องมีความมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่และการปฏิบัติงานของตน และยังสื่อถึงการยอมรับความถูกต้องสุจริต ด้วย สีที่เลือกใช้เป็นสีม่วงและสีทองซึ่งเป็นสีขององค์กร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย ป.ป.ช. ได้ให้ความหมายของแต่ละสี ดังนี้
  • สีม่วง หมายถึง วันที่กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศใช้ ซึ่งเป็นวันเสาร์
  • สีทอง หมายถึง ความเป็นมงคลความรุ่งเรือง ศักดิ์ศรีและความสง่างาม
  •  

    ติดตามผลโหวต >>> "ที่นี่"