Practice on cooperation เน้นประสานความร่วมมือ

Driven by quality ยึดถือการขับเคลื่อนด้วยคุณภาพ

Culture continuous learning มีวัฒนธรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Alert to innovate and create กระตือรือร้นเรื่องนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

กำหนดการเปิดระบบ   CHEQA3D Online System

และระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ   Documents SAR

เปิดใช้งานระบบสำหรับการประเมินปีการศึกษา 2559   วันที่ 01 มิ.ย. 2560   เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เบอร์ภายใน 1403

เอกสารประชาสัมพันธ์


โครงการประกวดนวัตกรรมและเเนวปฏิบัติที่ดี วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนวัตกรรม วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
คู่มือประกันฯ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
แผนบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของสำนักประกันฯ - ปีงบฯ2559 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
แผนบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน ระดับสถาบัน-ปีงบฯ2559 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
แบบฟอร์ม RM1-RM5 + เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
คู่มือเกณฑ์ EdPExCriteria58-61 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
คู่มือAUN-QA วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
Template SAR-ระดับสำนัก วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560

ปฏิทินรับการตรวจประกันคุณภาพ


  • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
  • ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis
  • โครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
  • ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์
  • กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์
  • กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาภาษาไทย
  • กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาสังคม