รูปกิจกรรมสำนักประกันทั้งหมด

 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
 • ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis
 • โครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 • ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาภาษาไทย
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาสังคม
 • อบรมเชิงปฏิบัติงานระบบบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพภ
 • ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 • ค่ายวิชาการคณิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 • สนทนากลุ่มการปฏิบัติงานของหลักสูตรเพื่อรองรับการตร
 • ชื่อกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่
 • ค่ายวิชาการภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 • ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 • ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 • การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 3 ระดับหลักสูตร
 • การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 4 และ 6 ระดับหลักสู
 • การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 5 ระดับหลักสูตร
 • โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง วิทยาศาสตร์
 • โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง ภาษาอังกฤษ
 • กำกับติดตามหลักสูตรหลังตรวจประกันคุณภาพโดยคณะกรรมก
 • ประชุมสำนักประกันคุณภาพ (reprofile)
 • ประชุมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
 • ตรวจสอบภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ประชุมสังเคราะห์ SAR ระดับมหาลัย ครั้งที่ 1
 • ประชุมการบริหารความเสี่ยงสำนัก