ระบบสารสนเทศสำรวจความต้องการและประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการแก่ผู้เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร 055-706-555 ต่อ 1400-1403