แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาภาระงานตามข้อตกลง(ว 10/2564)


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรายละเอียดการสมัคร

  1. ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  2. สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกรอกข้อมูลการสมัครและในวันอบรม ขอให้ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเอกสาร ( แบบบันทึกข้อตกลง PA1/บส และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนของตนเองและคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง)   มาในวันดังกล่าวด้วย

  3. การอบรม มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท เพียงขอให้ผู้เข้าอบรมเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ค่าที่พัก และค่าเดินทางมาราชการ อนึ่งทางผู้จัดโครงการมีบริการการตรวจ covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ฟรีทุกคน ในวันแรกก่อนเข้าห้องประชุม

  4. ผู้สมัครจะต้องยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร 066-61656989