แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
(Outcome-based education : OBE)

วิทยากรโดย ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรชื่อเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education : OBE)
1. ลงทะเบียนตอบรับภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
2. จัดอบรมภายในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08:30น. - 16.30น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หมายเหตุ เอกสารที่ผู้เข้าอบรมจะต้องนำมา

 1.มคอ.2/มคอ.3/มคอ.5

 2.คำอธิบายรายวิชา

 3.โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง


ปิดการรับสมัคร
ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุณสุนันท์ แหวนประดับ โทร 087-4224599