แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง โครงการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรลำดับ รหัสสมัคร ชื่อ - นามสกุล สังกัดหลักสูตร สถานะ หลักฐานโอนเงิน
1 6503300127 นายนุดนัย อ้นอำไพ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
2 6503300128 นายอดิเรก คำเป็กเครือ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
3 6503300129 นายเอกณริน ไชยพล บ้านเจดีย์โคะ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
4 6503300131 นางสาวจันทรัตน์ บุญพร้อม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
5 6503300132 นายร.ท.ภิเษก ดอยแก้วขาว บ้านแม่กื้ดหลวง ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
6 6503300133 นายอุทิศ สมอบ้าน บ้านห้วยปลาหลด ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
7 6503300134 นายนพพร แก้วทอง รร.รวมไทยพัฒนา3 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
8 6503300135 นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
9 6503300136 นางณิชกานต์ ทองม้วนวง โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
10 6503300137 นางดวงภัทร สุนิมิตร โรงเรียนวัดละมุด ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
11 6503300139 นางณัฐกรณ์ สารปรัง สาธิตวัดพระบรมธาตุ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
12 6503300140 นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 4) ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
13 6503300142 นางสาวพัชนีพร อินทรสูต โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
14 6503300143 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
15 6503300144 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพปกำแพงเพชร เขต 2 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
16 6503300145 นางสาวอนงค์นาฎ ทองมี โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
17 6503300146 นางสาวสิริกาญจน์ ใสยอด รี.ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
18 6503300147 นายนฤดล เทศประสิทธิ์ บ้านคลองแขยงวิทยา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
19 6503300148 นางอโนชา สวรรคโลก โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
20 6503300149 นางสาวอภิชญา ยอดทองดี โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
21 6503300150 นางราตรี เงื่องจันทอง โรงเรียนบ้านหนองหิน ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
22 6503300152 นางปรียาวดี บัวแก้ว บ้านแก่งจูงนาง ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
23 6503300153 นายศุภฤกษ์ คงนาวัง โรงเรียนแก่งนครวิทยาลัย2 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
24 6503300157 นายสมบูรณ์ อินทนิล บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
25 6503300159 นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา โรงเรียนสหวิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
26 6503300160 นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ โรงเรียนวัดท่าปอ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
27 6503300163 นายสมหวัง ทาแกง โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
28 6503300165 นางสาวโสภา ทัศนภาค โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
29 6503300166 นางธัญญรัศม์ โรจน์วรวิช โรงเรียนบ้านท่าขึ้น ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
30 6503300167 นางวัชรินทร์ ขันทับทิม โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
31 6503300168 นางสาวสมร เพ็งเวียง โรงเรียนบ้านปากคลองลาน ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
32 6503300173 นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดี ประชารัฐพัฒนา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
33 6503300174 นายสนั่น วงษ์ดี โรงเรียนผดุงปัญญา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
34 6503300175 นางนิตยา ไกรวัณ ผดุงปัญญา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
35 6503300178 นางอุมาพร พันสอิ้ง โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
36 6503300179 นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ โรงเรียนบ้านวังธาร ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
37 6503300180 นายณรงค์ วันทา โรงเรียนบ้านโซกม่วง ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
38 6503300185 นางสาวประโรม พลาพล ร.ร.บ้านบึงพิไกร ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
39 6503300186 นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เกลี้ยง อนุบาลโกสัมพีโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
40 6503300188 นางสาวพิกุล วงค์กฑ รร.บ้านหนองหมื่นชัย ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
41 6503300189 นางสาวจรรยา ศรีสาร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.กพ. ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
42 6503300190 นางนลินี อาสารักไพร โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ตาก เขต 1 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
43 6503300191 นางสาวณัฐชา อัครทรงพล ผาผึ้งวิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
44 6503300192 นางกฤษณา เชียงแก้ว ไทยรัฐวิทยา 61 สพป.ตาก เขต 2 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
45 6503300193 นางสาวลักษณ์พร เข้มขัน วัดราษฎร์เจริญพร ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
46 6503300194 นางสาวเอมอร เสือปรางค์ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
47 6503300195 นายชิณ สละชุ่ม หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
48 6503300196 นายภูวเนศวร์ บุญทา บ้านหนองบัวโนนสว่าง ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
49 6503300198 นายจักกิต อุทรณ์ โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป.สท.2 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
50 6503300199 นายรัฐพล โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
51 6503300200 นายศุภกฤต บุญจินนา โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
52 6503300201 นางปิยนันท์ ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
53 6503300202 นางตรีรัตน์ เชียงทอง ผโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
54 6503300203 นายสุุภาพ เหล็กบุญเพชร รร.หนองเสือพิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
55 6503300204 นางเสาวนีย์ หลอมต้น ยางโองน้ำสิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
56 6503300206 นายนภดล ปราจันทร์ เด่นไม้ซุงวิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
57 6503300207 นายธีรธัช ทุ้ยแป โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
58 6503300208 นายธงชัย คงอมรคีรี โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
59 6503300209 นายโชคชคชัย สุขแก้ว ครนพิทยาคม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
60 6503300218 นางลาแพน หล้าคำมี โรงเรียนบ้านบ่อ สพป.แพร่ เขต 2 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
61 6503300219 นายคมสัน ธรรมนู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
62 6503300220 นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
63 6503300221 นางกมลลักษณ์ ใจไว โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่เขต2 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
64 6503300222 นางรุจี รัมมะฉัตร รร.วัดหนองสีนวล สพป.นครสวรรค์ เขต3 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
65 6503300223 นางสาวนรีกัลยา ภักดีนเรศ โรงเรียนสัดเขาฝา ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
66 6503300224 นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลนครสวรรค์3 ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
67 6503300241 นางสาวธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วง โรงเรียนบ้านแคทราย (ซ่อนกลิ่น อุปถัมภ์) ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
68 6503300266 นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
69 6503300274 นางสาวนภาพร ชูทอง โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete
70 6503300275 นางสาวขนิษฐา ทองขาว ค่ายบางระจัน ชำระเงินเสร็จสิ้น Complete

ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร