แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง โครงการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตรวจสอบข้อมูลของท่าน

  รายละเอียดที่ท่านสมัคร
  1. ท่านลงทะเบียนรุ่นที่ : รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566
  2. ชื่อ - นามสกุล : นายศุภฤกษ์ คงนาวัง
  3. สังกัดหลักสูตร : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  4. ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนแก่งนครวิทยาลัย2
  5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : pitchy_qa@hotmail.com
  6. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 092-901-33XX
  7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : --X-XX-X
  8. ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ : โรงเรียนแก่งนครวิทยาลัย2
  317 หมู๋ที่ 7 บ้านกาก ตำบลบ้านเป็ด
  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

กรอกรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสอ้างอิง 1
  รหัสอ้างอิง 2
  รหัสอ้างอิง 2 หาได้จาก (กดที่รูปเพื่อดูตัวอย่าง)
  วันที่โอนเงิน
  เวลาที่ท่านโอนเงิน
  แนบหลักฐานการโอนเงิน

ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร