แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง โครงการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตรวจสอบข้อมูลของท่าน

  รายละเอียดที่ท่านสมัคร
  1. ท่านลงทะเบียนรุ่นที่ :
  2. ชื่อ - นามสกุล :
  3. สังกัดหลักสูตร :
  4. ชื่อสถานศึกษา :
  5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน :
  6. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : --XX
  7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : --X-XX-X
  8. ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ :


กรอกรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสอ้างอิง 1
  รหัสอ้างอิง 2
  รหัสอ้างอิง 2 หาได้จาก (กดที่รูปเพื่อดูตัวอย่าง)
  วันที่โอนเงิน
  เวลาที่ท่านโอนเงิน
  แนบหลักฐานการโอนเงิน

ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร