แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง โครงการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)


จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรอกรายละเอียดการสมัคร

  1. ระบุ..รอบการอบรม
  2. ชื่อ - นามสกุล
  3. หลักสูตร
  4. สังกัดโรงเรียน/มหาวิทยาลัย
  5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  6. E-Mail
    บุคลากรภายนอก
  ------------------------------------------------------------------ ระบุข้อมูลเพื่อขอใบเสร็จ -------------------------------------------------------------------
  7. หมายเลขผู้เสียภาษี (หน่วยงานของท่าน)
  8. ที่อยู่ (หน่วยงานของท่าน)
  ถนน
  ตำบล
  อำเภอ
  จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์

ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร