" "

งานประชุมชี้แจงเกณฑ์การเข้าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank ....

เผยแพร่เมื่อ 22-09-2020 ผู้เช้าชม 52

งานประชุมชี้แจงเกณฑ์การเข้าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank

กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

สำนักประกันคุณภาพฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2563-2566) ซึ่งเนื้อหาเกณฑ์ได้บูรณาการมาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) และเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) รวมถึงได้ใช้แนวทางการประเมินในรูปแบบใหม่ด้วย ....อ่านต่อ

เผยแพร่เมื่อ 15-09-2020 ผู้เช้าชม 174

กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่...
 

เผยแพร่เมื่อ 10-09-2020 ผู้เช้าชม 101

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562

สำนักประกันคุณภาพการศึกษารับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 

ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 (ฝั่งกองนโยบายและแผน) อาคารเรียนรวมและกองอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 29-07-2020 ผู้เช้าชม 615

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562

มีต่อ


 


ปฏิทินกิจกรรม

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ขึ้นทะเบียนสกอ)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ไม่ขึ้นทะเบียนสกอ)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร
เพื่อเผยแพร่หลักสูตร(TQR)
 การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร(QA.KM.)
 
    ISCED KPRU
คุณวุฒิตามเกณฑ์มาตราฐาน ISCED(2013)
 
    แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
"Integrity & Transparency Assessment"
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ITA)
   งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
BestPactice