" "

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม"การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ" รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 ก.พ.2564 (จัด 3 รุ่น รุ่นละ 120 คน) โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น  อ่านต่อ...

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2021 ผู้เช้าชม 101

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม

อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน (ฉบับใหม่)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน (ฉบับใหม่) โดยเกณฑ์ใหม่นี้ได้บูรณาการกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชำติ (Thailand Quality Award : TQA) และเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งได้กำหนดให้ หน่วยงานสนับสนุนนำไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในตั้งแต่ปีการศึกษำ 2563 เป็นต้นไป และ...

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2021 ผู้เช้าชม 87

อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน (ฉบับใหม่)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศติดตามผลการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (E-IC)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (Electronics of International Standards Criteria to Kevelopmeng Monitoring : E-IC ) ใช้ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศรายปีของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ .....

เผยแพร่เมื่อ 09-02-2021 ผู้เช้าชม 49

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศติดตามผลการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (E-IC)

แบบแสดงความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ

แบบสำรวจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ รับสมัครจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 120 คน

เผยแพร่เมื่อ 04-02-2021 ผู้เช้าชม 170

แบบแสดงความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ

มีต่อรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ขึ้นทะเบียนสกอ)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร(ไม่ขึ้นทะเบียนสกอ)
   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร
เพื่อเผยแพร่หลักสูตร(TQR)
 การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร(QA.KM.)
 
    ISCED KPRU
คุณวุฒิตามเกณฑ์มาตราฐาน ISCED(2013)
 
    แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
"Integrity & Transparency Assessment"
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ITA)
   งานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
BestPactice