สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 29-07-2020 ผู้ชม 134

สำนักประกันคุณภาพการศึกษารับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 

ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 (ฝั่งกองนโยบายและแผน) อาคารเรียนรวมและกองอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562

โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 23-07-2020 ผู้ชม 379

โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ระยะที่ ๓ 

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

KPRU ITA

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2020 ผู้ชม 47

KPRU ITA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผู้ประเมิน AUN-QA ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom Application

เผยแพร่เมื่อ 26-05-2020 ผู้ชม 859

ในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผู้ประเมิน AUN-QA ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom Application

ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ เรื่องเกณฑ์ AunQA

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 03-04-2020 ผู้ชม 1,553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พ.ศ.2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พ.ศ.2563

โครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้ชม 1,457

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)
กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน...

โครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสำนัก

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้ชม 1,649

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร คณะและสำนัก 

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกาศรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสำนัก

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้ชม 1,153

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) 

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ 

 

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

รับสมัครอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programed Assessment Version 3.0

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้ชม 1,783

 

สอบถามเพิ่มเติม 

 คุณสุนันท์ แหวนประดับ เบอร์ติดต่อ 087-422-4599

รับสมัครอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programed Assessment Version 3.0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) บุคลากรภายนอก

เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้ชม 858

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคะแนนการสอบ O-net ในรายวิชาภาษาไทยให้เพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูลิลลี่ ....อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา...

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2019 ผู้ชม 795

ประธานกล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 มีรายละเอียด ดังนี้ อ่านต่อ...

คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา...

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria...

เผยแพร่เมื่อ 20-11-2019 ผู้ชม 745

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี.... อ่านต่อ...

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria...

เทคนิคการเขียนข่าวและงานประชาสัมพันธ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 08-11-2019 ผู้ชม 106

ข่าวสารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ที่จะทำให้ผู้รับข่าวสารมีความเข้าใจ รับรู้ข่าวต่าง ๆ ที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดขึ้นอย่างทั่วถึง  และใช้เทคนิคในการเขียนให้สอดคล้องกับข่าว งานที่เกิดขึ้นจริง

เทคนิคการเขียนข่าวและงานประชาสัมพันธ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2019 ผู้ชม 388

วันที่  1 พฤศจิกายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563  อ่านต่อ....

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร....

เผยแพร่เมื่อ 31-10-2019 ผู้ชม 316

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง(ห้องประชุมสภาคณาจารย์) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ตึก 14  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี  อ่านต่อ.....

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร....

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี....

เผยแพร่เมื่อ 16-10-2019 ผู้ชม 425

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ.......

    

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี....

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 08-12-2017 ผู้ชม 650

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ...

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้ชม 746

กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

บุคลากรประจำสำนัก

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2017 ผู้ชม 1,833

บุคลากรประจำสำนัก

โครงสร้างสำนักประกันฯ

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2017 ผู้ชม 1,560

โครงสร้างสำนักประกันฯ

ติดต่อ

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2017 ผู้ชม 1,045

ติดต่อ

ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 13-09-2017 ผู้ชม 4,350

ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จดหมายข่าว

เผยแพร่เมื่อ 13-09-2017 ผู้ชม 263

จดหมายข่าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ 11-09-2017 ผู้ชม 1,514

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 14) โดย...  

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System

เผยแพร่เมื่อ 13-08-2017 ผู้ชม 1,318

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System ในวันที่ 5 และ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.  โดย...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System