Tags : ประกาศรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสำนัก โครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร” สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดตาก เขต 2