Tags : งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต2 กิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต1 ข้อมูลสำนักประกันคุณภาพการศึกษา KPRU ITA