Tags : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้จากประสบการณ์และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตราฐาน ISO 9001 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562 รวมเล่ม-คู่มือประกันสำหรับหน่วยงานสนับสนุน โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อเผยเเพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา