กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อเผยเเพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบTQR

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2018 ผู้เข้าชม 127

Tags : โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2563 ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ เรื่องเกณฑ์ AunQA เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6