Tags : โครงการศึกษาดูงาน ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ และ มรภ.นรคสวรรค์ ประจำปี 2562 ติดต่อ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมค่ายภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 เขต2 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำแพงเพชร เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561