ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 29-07-2020 ผู้เข้าชม 33

ภาพที่ 1. ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 2. ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 3. ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 4. ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562


การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 23-07-2020 ผู้เข้าชม 105

ภาพที่ 1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

ภาพที่ 2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

ภาพที่ 3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

ภาพที่ 4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก


โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้เข้าชม 192

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)


เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้เข้าชม 149

ภาพที่ 1. เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 2. เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 3. เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 4. เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2019 ผู้เข้าชม 136

ภาพที่ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561

ภาพที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561

ภาพที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561

ภาพที่ 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561


การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria

เผยแพร่เมื่อ 20-11-2019 ผู้เข้าชม 133

ภาพที่ 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria

ภาพที่ 2. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria

ภาพที่ 3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria

ภาพที่ 4. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria


กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2019 ผู้เข้าชม 89

ภาพที่ 1. กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพที่ 2. กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพที่ 3. กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพที่ 4. กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563


กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2019 ผู้เข้าชม 77

ภาพที่ 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis

เผยแพร่เมื่อ 16-10-2019 ผู้เข้าชม 199

ภาพที่ 1. กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ภาพที่ 2. กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ภาพที่ 3. กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ภาพที่ 4. กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis


งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา "มหาวิทยาลัยราชภัฎ"

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2019 ผู้เข้าชม 71

ภาพที่ 1. งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 2. งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 3. งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 4. งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา