กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA overview & Gap Analysis

เผยแพร่เมื่อ 22-12-2020 ผู้เข้าชม 22

ภาพที่ 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA overview & Gap Analysis

ภาพที่ 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA overview & Gap Analysis

ภาพที่ 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA overview & Gap Analysis

ภาพที่ 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA overview & Gap Analysis


ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ กองพัฒนาคุณภาพ ​มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เผยแพร่เมื่อ 25-11-2020 ผู้เข้าชม 46

ภาพที่ 1. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ กองพัฒนาคุณภาพ   ​มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพที่ 2. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ กองพัฒนาคุณภาพ   ​มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพที่ 3. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ กองพัฒนาคุณภาพ   ​มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพที่ 4. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ กองพัฒนาคุณภาพ   ​มหาวิทยาลัยแม่โจ้


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษา 1/2563

เผยแพร่เมื่อ 12-11-2020 ผู้เข้าชม 50

ภาพที่ 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษา 1/2563

ภาพที่ 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษา 1/2563

ภาพที่ 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษา 1/2563

ภาพที่ 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษา 1/2563


การประชุม การบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ 10-11-2020 ผู้เข้าชม 38

ภาพที่ 1. การประชุม การบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

ภาพที่ 2. การประชุม การบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

ภาพที่ 3. การประชุม การบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

ภาพที่ 4. การประชุม การบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2563


การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ2564

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2020 ผู้เข้าชม 63

ภาพที่ 1. การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ2564

ภาพที่ 2. การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ2564

ภาพที่ 3. การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ2564

ภาพที่ 4. การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ2564


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2020 ผู้เข้าชม 65

ภาพที่ 1. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 3. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะและมหาวิทยาลัย


ประชุมชี้แจงการขอเบิกจ่ายงบประมาณหลักสูตรนำร่อง AUN-QA

เผยแพร่เมื่อ 07-10-2020 ผู้เข้าชม 42

ภาพที่ 1. ประชุมชี้แจงการขอเบิกจ่ายงบประมาณหลักสูตรนำร่อง AUN-QA

ภาพที่ 2. ประชุมชี้แจงการขอเบิกจ่ายงบประมาณหลักสูตรนำร่อง AUN-QA

ภาพที่ 3. ประชุมชี้แจงการขอเบิกจ่ายงบประมาณหลักสูตรนำร่อง AUN-QA

ภาพที่ 4. ประชุมชี้แจงการขอเบิกจ่ายงบประมาณหลักสูตรนำร่อง AUN-QA


งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 29-09-2020 ผู้เข้าชม 48

ภาพที่ 1. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 2. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 3. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 4. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา


ประชุมชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank

เผยแพร่เมื่อ 22-09-2020 ผู้เข้าชม 35

ภาพที่ 1. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank

ภาพที่ 2. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank

ภาพที่ 3. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank

ภาพที่ 4. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกใหม่ ในชื่อ U-Multirank


ประชุมเกณฑ์ประกันฯสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน พ.ศ.2563-2566

เผยแพร่เมื่อ 15-09-2020 ผู้เข้าชม 88

ภาพที่ 1. ประชุมเกณฑ์ประกันฯสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน พ.ศ.2563-2566

ภาพที่ 2. ประชุมเกณฑ์ประกันฯสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน พ.ศ.2563-2566

ภาพที่ 3. ประชุมเกณฑ์ประกันฯสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน พ.ศ.2563-2566

ภาพที่ 4. ประชุมเกณฑ์ประกันฯสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน พ.ศ.2563-2566