ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 10-09-2020 ผู้เข้าชม 106

ภาพที่ 1. ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 2. ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 3. ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 4. ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562


ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 03-09-2020 ผู้เข้าชม 53

ภาพที่ 1. ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 2

ภาพที่ 2. ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 2

ภาพที่ 3. ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 2

ภาพที่ 4. ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 2


ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 29-07-2020 ผู้เข้าชม 120

ภาพที่ 1. ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 2. ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 3. ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 4. ตรวจรับการประเมิน SAR สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562


การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 23-07-2020 ผู้เข้าชม 217

ภาพที่ 1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

ภาพที่ 2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

ภาพที่ 3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

ภาพที่ 4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก


โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้เข้าชม 283

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)


เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้เข้าชม 193

ภาพที่ 1. เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 2. เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 3. เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 4. เตรียมความพร้อมเตรียมสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2019 ผู้เข้าชม 178

ภาพที่ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561

ภาพที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561

ภาพที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561

ภาพที่ 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 2561


การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria

เผยแพร่เมื่อ 20-11-2019 ผู้เข้าชม 168

ภาพที่ 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria

ภาพที่ 2. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria

ภาพที่ 3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria

ภาพที่ 4. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria


กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2019 ผู้เข้าชม 109

ภาพที่ 1. กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพที่ 2. กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพที่ 3. กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพที่ 4. กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563


กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2019 ผู้เข้าชม 96

ภาพที่ 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร