โครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 08-05-2017 ผู้เข้าชม 125

ภาพที่ 1. โครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ภาพที่ 2. โครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ภาพที่ 3. โครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ภาพที่ 4. โครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร


อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis

เผยแพร่เมื่อ 08-05-2017 ผู้เข้าชม 147

ภาพที่ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ภาพที่ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ภาพที่ 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ภาพที่ 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis


กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2017 ผู้เข้าชม 103

ภาพที่ 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาคณิตศาสตร์


กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2017 ผู้เข้าชม 106

ภาพที่ 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์


โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 97

ภาพที่ 1. โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 2. โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 3. โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 4. โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง วิทยาศาสตร์


การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 5 ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 158

ภาพที่ 1. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 5 ระดับหลักสูตร

ภาพที่ 2. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 5 ระดับหลักสูตร

ภาพที่ 3. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 5 ระดับหลักสูตร

ภาพที่ 4. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 5 ระดับหลักสูตร


การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 4 และ 6 ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 193

ภาพที่ 1. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 4 และ 6 ระดับหลักสูตร

ภาพที่ 2. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 4 และ 6 ระดับหลักสูตร

ภาพที่ 3. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 4 และ 6 ระดับหลักสูตร

ภาพที่ 4. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 4 และ 6 ระดับหลักสูตร


การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 3 ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 196

ภาพที่ 1. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 3 ระดับหลักสูตร

ภาพที่ 2. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 3 ระดับหลักสูตร

ภาพที่ 3. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 3 ระดับหลักสูตร

ภาพที่ 4. การจัดการความรู้ องค์ประกอบที่ 3 ระดับหลักสูตร


ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 119

ภาพที่ 1. ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 2. ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 3. ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 4. ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6


ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2017 ผู้เข้าชม 658

ภาพที่ 1. ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ภาพที่ 2. ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ภาพที่ 3. ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ภาพที่ 4. ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3