กิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้ชม 746

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  ในองค์ประกอบที่ 5 เรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ องค์ประกอบที่ 6 เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=10