​​​กิจกรรมติววิชาภาษาไทย ป. 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2017 ผู้ชม 1,079

กิจกรรมติววิชาภาษาไทย ป. 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ได้รับเกียรติจาก รศ.สุนทรี ดวงทิพย์ และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 152 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มาจาก โรงเรียนบ้านห้วยน้อย โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองปรือประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านคลองแขยง โรงเรียนบ้านป่าเหียง โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองโมก โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร โรงเรียนบ้านบ่อทอง และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ และนอกจากนี้ยังมีครูที่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 26 คน

Tags : โอเนตภาษาไทยเขต 2 กำแพงเพชร ค่ายO-netวิชาภาษาไทยเขต 2 กิจกรรมค่ายภาษาไทยเขต2 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาในท้องถิ่น ประจำปี 2561 เขต 2

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=13