โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

เผยแพร่เมื่อ 25-05-2018 ผู้ชม 3,283

ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ณ ห้องประชุมเพชรเพทาย (คุรุร่มสัก 1 ) ชั้นที่ 3  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ เป็นวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ โดยมี อาจารย์ปริญญ์ งามสุทธิ อาจารย์สรวิทย์ งามสุทธิ ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต และผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง เป็นวิทยากรกลุ่ม  ในกิจกรรมนี้มีผู้ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยฯ สนใจเข้าร่วม  รวมทั้งสิ้น 60 คน 

เอกสารประกอบ

Tags : โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร ห้องประชุมเพชรเพทาย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=19