กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 10-09-2018 ผู้ชม 914

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้า และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมรับฟังผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 อย่างไม่เป็นทางการ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

     ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณความร่วมมือและความตั้งใจของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย จนทำให้การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี และมีผลคะแนนการประเมินพัฒนาขึ้นทุกปี

เอกสารประกอบ

Tags : กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เมีย2018 ประกันราชภัฏ กำแพงเพชร

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=20