กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้จากประสบการณ์และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตราฐาน ISO 9001

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2018 ผู้ชม 522

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้งและนางสาวสุนันท์ แหวนประดับ  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้จากประสบการณ์และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตราฐาน ISO 9001 โดยเชิญวิทยากร รองศาตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึก14 อาคารเรียนรวมและกองอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ISO สำนักประกัน สำนักวิทยบริการ ISO 9001 อาคารเรียนรวมและกองอำนวยการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=21