กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อเผยเเพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2018 ผู้ชม 768

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อเผยเเพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ และคณะ  จากหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพรานเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพรานเชน คณะวิทยาการจัดการ อ.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อเผยเเพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) TQR

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=26