โครงการศึกษาดูงาน ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ และ มรภ.นรคสวรรค์ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2019 ผู้ชม 924

          ใน วันที่ 11 มีนาคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน EdPEX ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

          ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทีมโดย ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง และ ทีมงานสำนักประกันคุณภาพฯ เข้าศึกษาดูงานด้าน ISO9001:2015 ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เอกสารประกอบ

Tags : www.vru.ac.th http://pr.vru.ac.th บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น EdPEX มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=27