งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2019 ผู้ชม 450

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดรอบรมเรื่อง “งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา "มหาวิทยาลัยราชภัฎ"” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00น.  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14 ) โดยทีมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ รองศาสตราจาร์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  รองศาสตราจาร์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง และผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ปรัชญา ชะอุ่มผล  โดยมีเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ จึงกำหนดจัดประชุมเพื่อ สร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

Tags : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจาร์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจาร์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ขวัญดาวแจ่มแจ้ง

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=31