กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร....

เผยแพร่เมื่อ 31-10-2019 ผู้ชม 318

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง(ห้องประชุมสภาคณาจารย์) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ตึก 14  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) แผนการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560- 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และ แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล โดยมีการประชุมจากเครีอข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 29 สถาบันทั่วประเทศเพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 5 มาตรฐาน  

สำหรับการจัดการประชุมนี้ขึ้นมาเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถทราบและทำความเข้าใจถึงเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 5 มาตรฐาน และพร้อมดำเนินงานในปีการศึกษา2563 ต่อไป

Tags : มาตราฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=33