สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education(OBE) และ Aun-QA Criteria...

เผยแพร่เมื่อ 20-11-2019 ผู้ชม 747

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes-Based Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ โดยจัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน สามารถกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) พัฒนา ปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด Outcomes-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA เป็นแนวทาง ตลอดจนสามารถกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) วิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผล ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตรได้ ซึ่งมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของ AUN-QA นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร และอาจารย์บพิธ ฉุยฉาย

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<

>>>ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ<<<

Tags : AUN-QA Course Learning Outcomes CLOs Outcomes-Based Education OBE Program Learning Outcomes PLOs ELO Writing

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=36