คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา...

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2019 ผู้ชม 794

ประธานกล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และคณะ / 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตามเกณฑ์การประกันการศึกษาการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิชาการของทุกคณะ รวมทั้งยังมีตัวแแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ จากกิจกรรมที่นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เห็นการดำเนินงานของหลักสูตร และคณะ ในรอบเทอม 1/2562 ตลอดจนมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร และคณะในเทอม 2/2562 ให้ดีย่ิงขึ้น

Tags : ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=37