บุคลากรประจำสำนัก

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2017 ผู้ชม 2,018

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

 

 

นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางสาวพันทิพา เย็นญา
หัวหน้าสำนักงาน

 

ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจันทนี น้อยเอี่ยม
   งานธุรการและประชาสัมพันธ์
 

Tags :

QRCODE

https://qa.kpru.ac.th/main/?page_id=4